Акредитација

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде из члана 12. тач. 13) и 14) Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС" 88/17, 27/18 и 73/18) и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са овим законом.
У поступку акредитације високошколске установе утврђује се испуњеност стандарда за акредитацију, да ли установа испуњава и одговарајуће услове из чл. 44-48. Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС" 88/17, 27/18 и 73/18) и да ли испуњава услов у погледу потребног броја наставника и сарадника.
Поступак акредитације спроводи се редовно, у року од седам година.

Педагошки факултет у Врању је, у складу са стандардима и препорукама Комисије за акредитацију и проверу квалитета, први пут акредитован 2009. године и реакредитован 2014. године.

Документи

Основне академске студије за учитеље Основне академске студије за васпитаче Мастер студије за учитеље Мастер студије за васпитаче Докторске студије из методика наставе Дипломске академске студије за образовање учитеља Дозвола за рад Одељење Факултета у Неготину Акредитација Установе Интегрисане академске студије - Професор технике и информатике Основне академске студије - образовање учитеља ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР УЧИТЕЉ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ВАСПИТАЧ Учитељ за дигитално друштво