ДЕКАН

Проф. др Сунчица Денић Михаиловић

Проф. др Сунчица Денић Михаиловић

Редовни професор

Кратка биографија

О декану

Декан је инокосни орган пословођења радом Факултета. Бира га, на предлог стручног органа, Савет Факултета на изборни период од три године. Право да буде декан има наставник Факултета који има звање редовни професор и заснован је радни однос са пуним радним временом.