Историјат факултета

Педагошки факултет  у Врању је наставно-научна и образовна високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу. Факултет реализује образовну и научноистраживачку делатност, а њих прати издаваштво кроз публиковање књига, уџбеника, приручника, монографија и других стручних и информативних издања, као и часописа Годишњак Педагошког факултета.

У текућој години на Педагошком факултету у Врању студира преко 800 студената на свим нивоима студија. Факултет има укупно 65 запослених, од којих 40 наставника и сарадника и 25 ваннаставних радника.

Од оснивања до данас на Педагошком факултету  дипломирало је укупно 1825 студената на основним и 319 на мастер студијама.Звање магистра стекло је 46 последипломаца а одбрањено је двадесетри  докторских дисертација.

Педагошки факултет  свој рад реализује у седишту Факултета у Врању, а од 1998. године и у Одељењу у Неготину, које је, такође, акредитовано. Факултет образује наставни кадар за учитеље, васпитаче и професоре информатике и технике  кроз три нивоа студија: студије првог,  другог и трећег степена.

На смеру за учитеље настава се организује у оквиру основних академских студија (првог степена), а диплома доноси звање дипломирани учитељ.Образовање учитеља кроз мастер академске студије (другог степена) доноси звање мастер учитељ а по завршеним докторским студијама (трећег степена) студент добија звање Доктор методике разредне наставе. 

Диплома завршених основних академских студија на смеру за васпитаче доноси звање дипломирани васпитач, а по завршеним мастер академским студијама студент добија звање мастер васпитач.

Диплома завршених мастер интегрисаних академских студија на смеру за професоре технике и информатике по завршеним петогодишњим мастер интегрисаним студијама студент добија звање мастер професора технике и информатике.    

Ваннаставне активности на Педагошком факултету у Врању чине битан сегмент свеукупног рада на Факултету. Истиче се Мешовити хор студената „Даскал“ који  је добитник многих награда и признања у земљи и иностранству.

Сваке године на Факултету се одржава Смотра беседништва, што је већ препознатљив облик активности студената, као и многе креативне радионице иза којих су објављене неколике публикације.

Поред значајних просторних и техничко-информационих  могућности, Факултет поседује  добро опремљену Библиотеку, кабинете, сале и амфитеатре у којима се одвијају наставне и ваннаставне активности.