Делатност факултета

Врање је највећи и најпознатији град на крајњем југу Србије. То је економски, политички и културни центар Пчињског округа са дугом традицијом образовања учитеља. У Врању је радила Учитељска школа од 1946 године, петогодишња Учитељска школа (1954-1972) и „педагошка академија „Иво Андрић" (1972-1994). Првог октобра 1993 године основан је Учитељски факултет у Врању.

Учитељски факултет у Врању је наставно-научна и образовна високошкоска установа у саставу Универзитета у Нишу. У оквиру своје основне делатности, Факултета се бави издавањем књига, уџбеника, приручника, монографија и других публикација.
Поред основних студија, Факултет организује постдипломске докторске студије и друге облике стручног усавршавања у области друштвених наука. Настава на основним студијама организује се на смеру за учитеље и смеру за васпитаче. Настава докторских студија која траје три године по Болоњском процесу организује се на следећим смеровима: 1. Методика наставе српског језика и кеижевности, 2. Методика наставе математике, 3. Методика наставе познавања природе и друштва и 4. Методика наставе физичког васпитања.

Организација и рад Факултета уређује се Законом о високом образовању, Статутом и општим актима. Факултет организује и обавља наставно-научну делатност и административно-техничке пославе. Наставно-научну делатност обављају наставници и сарадници Факултета изабрани у складу са Законом о високом образовању. Административно-техничке послове обављају стручни радници који чине Секретаријат Факултета.

Радом Факултета руководи декан. Факултет има четири продекана: за наставу, научно-истраживачку делатност, продекана за међународну сарадњу и продекана за евалуацију квалитета студирања. Пословодни орган Факултета је Савет. Друштвени и културни живот студената одвија се у оквиру организације Савеза студената који даје своје представнике за Студентски парламент.