Центар за научно-истраживачки рад

Центар за научно-истраживачки рад је научно-истраживачка јединица у саставу Учитељског факултета Универзитета у Нишу, која на пословима из своје делатности, окупља све наставнике и сараднике Факултета. Ураду Центра могу бити ангажовани спољни сарадници и ненаставни радници Факултета.

Органи Центра су: Научно веће, руководилац и научни секретар.
Центар обавља научно-истраживачки рад и консултативну делатност .

Правилник о раду Центра

Делатност Центра чине следеће активности и задаци:
- припремање плана и програма научног рада;
- организовање научно-истраживачке и друге делатности у оквиру плана и програма научнхог рада Факултета и Универзитета;
- организовање домаћих и међународних домаћих скупова (интерфакултетски и интеркатедарски) на којима учествује Факултет, катедре, наставници и сарадници, као и припрема материјала за такве скупове;
- рад на остварењу задатака који су му поверени, на основу уговора које Факултет закључује са заинтересованим органима, организацијама, установама или корисницима услуга;
- организовање и извођење наставе перманентног образовања;
- рад на усавршавању научних метода у ужим областима друштвено хуманистичким наукама у којима врши своју научну делатност;
- објављивање резултата научних и стручних истраживања која су објављена у оквиру центра;
- организовање и извођење мултидисциплинарне наставе, припреме и организовање научно истраживачке праксе на докторским студијама;
- усавршавањем наставних метода у области друштвених наука и подстицање њихове примене у настави на Факултету;
- одржавање везе и сарадње са сличним установама у земљи и иностранству;
- вршење других послова које му Факултет стави у задатак.

Конкурс за интерне научноистраживачке пројекте у 2020-2021.

Текст конкурса
Образац за пријаву
Скала оцењивања

Напомена: Према правилнику о раду Научноистраживачког центра Педагошког факултета у Врању:

1. руководилац интерног научно-истраживачког пројекта мора бити наставник Факултета и не може бити руководилац више интерних научноистраживачких пројеката истовремено;
2. истраживач може истовремено бити учесник највише два интерна научно-истраживачка пројекта.