Издавачка делатност

Издавачка делатност Факултета подразумева објављивање књига из области науке и наставне делатности Факултета, као и других публикација значајних за наставно-научну афирмацију Факултета.
Факултет издаје уџбенике, помоћне уџбенике, приручнике, монографије, часописе, зборнике радова са научних скупова као и друге публикације у зависности од потреба наставе и науке.
Факултет периодично издаје часопис Годишњак Педагошког факултета у Врању у коме се публикују позитивно рецензирани радови наставника и сарадника Факултета, као и радови других аутора, a који је, почев од 2012. године, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја рангиран категоријом М52.
Од 2016. године, у оквиру научног часописа Facta Universitatis, Универзитет у Нишу у сарадњи са Педагошким факултетом у Врању издаје серију Teaching, Learning and Teacher Education. У часопису се објављују оригинални радови из области које се односе на наставу, учење и образовање учитеља и наставника.

Издавачку делатност Факултета уређује Одбор за издавачку делатност.

Чланови Одбора за издавачку делатност Факултета:
Проф. др Данијела Мишић - председник
Доц. др Далибор Петковић
Проф. др Буба Стојановић
Доц. др Ивана Тасић Митић
Проф. др Биљана Новковић Цветковић

Секретар Центра за издавачку делатност:
мс Ненад Дејковић