Секретаријат

Секретаријат факултета организује се за обављање стручних, управно-правних, административно-техничких, финансијско-материјалних, помоћно-техничких и других послова из делокруга рада Факултета.

За вршење наведених послова на Факултету се организују следеће службе:
- Служба за опште, административне и техничке послове,
- Служба за студентска питања,
- Служба за материјално-финансијско пословање,
- Рачунско-информациони центар и
- Библиотека.