ПРОДЕКАНИ

Продекан је наставник Факултета који обавља поверене послове из делокруга декана Факултета из конкретне области за коју је именован.
Факултет има два продекана:

Проф. др Благица Златковић

Проф. др Благица Златковић

Продекан за наставу

Проф. др Данијела Здравковић

Проф. др Данијела Здравковић

Продекан за научно-истраживачки рад