Проф. др Стојан Ценић

Проф. др Стојан Ценић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Општа педагогија и Историја педагогије

Катедре

  • Kатедра за педагогију и психологију

Предмети:

  • Елементарно упознавање природе и друштва
  • Општа педагогија
  • Компаративни приступ Методици основношколске и предшколске наставе у европском простору
  • Историја педагогије
  • Одабране тематске целине из Методике природе и друштва
  • Интегративна настава природе и друштва
  • Савремена схватања друштвено-историјских процеса

Консултације:

Консултације-понедељак 10-12, кабинет 314

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Стојан Ценић рођен је 1950. године у Великој Грабовници код Лесковца. Завршио је Филозофски факултет у Скопљу, на групи за педагогију. Магистрирао је (1985) и докторирао (1993) из области педагошких наука.
Радио је као педагог Основне школе у Грделици (1976. - 1986.), и као професор Више педагошке школе у Гњилану (1987.-1993.), а од 1993. године професор је Учитељског факултета у Врању. Био је руководилац последипломских и докторских студија, а у периоду од 2000. до 2006. године и декан Учитељског факултета у Врању.Тренутно је поново декан на период од 2012. до 2015. године.

Као сарадник радио је на следећим факултетима:
Филозофски факултет у Српском Сарајеву (Пале),
Филозоски факултет у Приштини, Блацу и К. Митровици,
Филозофски факултет у Нишу и
Учитељски факултет у Лепосавићу.

Поред већег броја научних и стручних радова, објавио је следеће монографије и уxбенике:

1. Образовање одраслих на југу Србије 1878 - 1941, Књижара „Свети Сава“, Гњилане, 1997.
2. Основна школа у Грделици 1878 - 1998, Основна школа „Д. Максимовић“, Грделица, 1998.
3. Општа педагогија, Учитељски факултет у Врању, Врање, 1999.
4. Праћење и оцењивање рада, успеха и развоја ученика основне школе. Учитељски факултет у Врању, Врање, 2000.
5. Васпитање у античкој и феудалној епохи, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2001.
6. Реформа Учитељског факултета, потребно и могуће, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2002. године - у коауторству.
7. Савремени токови у образовању наставника и васпитача у основном и предшколском васпитању и образовању или Трансформација учитељског у педагошки факултет, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2003. - у коауторству
8. Модел педагошког факултета, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2003.- у коауторству.
9. Увод у педагогију, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2003. - у коауторству (друго издање 2009).
10. Васпитање кроз историјске епохе, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2005. - у коауторству (оба издања 2005).
11. Креативна настава во природа, Сојуз за грижи и воспитување на децата на Македонија, Скопје, 2006. - у коауторству.
12. Васпитање кроз историјске епохе I и II књига, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2012. - у коауторству.

Електронска aдреса: