Проф. др Србољуб Ђорђевић

Проф. др Србољуб Ђорђевић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Специјална педагогија са методиком

Катедре

  • Kатедра за методике наставе

Предмети:

  • Методика рада са ученицима са посебним потребама
  • Специјална педагогија
  • Методика рада са децом са посебним потребама
  • Савремена схватања природе
  • Израда и евалуација пројекта дисертације у области Методике разредне наставе

Консултације:

Консултације-уторак од 12-14, кабинет 309

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:


Рођен је 1959. у Врању. Основну, средњу школу и Вишу школу Педагошку академију завршио је у Врању. Дипломирао је на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду. Магистрирао је на тези „Организација и извођење допунске наставе“ 1995. године на Филозофском факултету, Одељење за педагогију Универзитета у Београду. Докторску дисертацију „Ефикасност индивидуализације наставе у основној школи за ЛМР ученике“ одбранио је 1998. године на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду. На Учитељском факултету у Врању ради од 1995. године, када је изабран као асистент за наставни предмет Методика специјалног рада за децу благо ометену у развоју. На место доцента изабран је 1998, ванредног професора 2006, а редовног професора 2011. Учествовао је на бројним научним и стручним скуповима из области дефектологије, образовања и педагогије. Аутор је и коаутор више од 120 стручних и научних радова, као и излагања на међународним стручним скуповима у земљи и иностранству. Аутор је Монографије Ефикасност индивидуализације наставе у основној школи за лако ментално ретардиране ученике, у издању Дефектолошког факултета, Београд, 2003., Монографије Допунска настава српског језика- организација и извођење, у издању Учитељског факултета у Врању, Врање, 2011. и Уџбеника Методика рада са децом са посебним потребама, у издању Учитељског факултета у Лепосавићу, Лепосавић, 2010.


Born in 1959 in Vranje. He attended elementary and high school in Vranje, and two year College of Pedagogy academy in his home town. He graduated from the Faculty of Defectology, University of Belgrade. He earned his Master`s degree, with the thesis Organization and conducting of the supplementary teaching, in 1995, at the Faculty of Philosophy, Section for Pedagogy, University of Belgrade. He defended his doctoral dissertation The efficiency of teaching individualization in elementary school for mild mentally retarded pupils, in 1998 at the Faculty of Defectology, University of Belgrade. He is on the teaching staff of the Teacher Training Faculty in Vranje since 1995, when he was employed as Teaching Assistant for the subject Teaching methods for special work with children being slightly disordered in development. He was elected to the position of Assistant Professor in 1998, Associate Professor in 2006, and full professor in 2011. He took part in numerous scientific and professional gatherings in the fields of defectology, education and pedagogy. He is author and co-author of 120 professional and scientific works, as individual issues or as reports at international professional gatherings at home and abroad. He is author of Monography The efficiency of teaching individualization in elementary school for mild mentally retarded pupils, published by the Faculty of Defectology, Belgrade, 2003., Monography Additional teaching of the Serbian language - organization and performance, published by the Faculty of Teacher Education, Vranje, 2011. and the Textbook Methodology of working with children with special needs, published by the Faculty of Teacher Education, Leposavić, 2010.

Електронска aдреса: