Проф. др Синиша Стојановић

Проф. др Синиша Стојановић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

 • Педагогија

Катедре

 • Kатедра за педагогију и психологију

Предмети:

 • Методологија педагошких истраживања
 • Породична педагогија
 • Школска педагогија
 • Методологија израде научног и стручног рада
 • Предшколска педагогија

Консултације:

Консултације:четвртак 12-14 , кабинет 310

Публикације:

  Документи:

  Кратка биографија:

  Др Синиша Стојановић рођен је 3. августа 1970. године у Врању. Студије педагогије завршио је на Филозофском факултету у Скопљу 1994. године. Звање магистра педагошких наука стекао је 2000. године на Фолозофском факултету у Приптини. Докторирао је Педагогију на Филозофском факултету Универзитета у Бања Луци, 28. новембра 2007. године под насловом Образовно-васпитни ефекти респонсибилне и интерактивне разредне наставе. По завршетку студија педагогије, од 1995. године, у својству асистента ради на Учитељском факултету у Врању. Након докторирања на истом факултету биран је у звање доцента 15. 05. 2008 године заужу научну област Педагогија. У периоду од 2008/09. године до 2012/13. године и поново школске 2014/15 био је ангажован на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу где је предавао Педагогију са дидактиком. У звање Ванредни професор за ужу научну област Педагогија изабиран 23.4.2013. године.У звање редовног професора изабран је 26.3.2018. на Универзитету у Нишу за ужу научну област Педагогија. Тренутно је ангажован као наставник на Педагошком факултету у Врању за предмете Методологија педагошких истраживања, Породична педагогија, Предшколска педагогија на Основним академским студијама за образовање учитеља и васпитача и Методологија израде научног и стручног рада на Дипломским академским студијама и Општа методологија наука на Докторским академским студијама.

  Siniša Stojanović, PhD was born on August 3, 1970 in Vranje. He completed his studies in pedagogy at the Faculty of Philosophy in Skopje in 1994. He earned the title of Master of Pedagogical Sciences in 2000 at the Faculty of Philosophy in Pristina. He received his PhD in Pedagogy at the Faculty of Philosophy, University of Banja Luka, on November 28, 2007, with the paper entitled Educational Effects of Responsible and Interactive Class Teaching. Upon completing his studies in pedagogy, he worked as a teaching assistant at the Faculty of Teacher Education in Vranje since 1995. After receiving his doctorate at the same faculty, he was elected as the assistant professor on May 15, 2008 in the narrow scientific field of Pedagogy. Between 2008/09 and 2012/13, and again in the 2014/15 school year, he worked at the Faculty of Sports and Physical Education in Nis where he taught Pedagogy with didactics. He was elected to the title of Associate Professor for the narrow scientific field of Pedagogy on April 23, 2013. He was elected to the title of a full professor on March 26, 2018 at the University of Nis for the narrow scientific field of Pedagogy. He currently teaches the following subjects at the Faculty of Education in Vranje: Methodology of Pedagogical Research, Family Pedagogy, Preschool Pedagogy at the Undergraduate Studies for Teacher Education, and Methodology of Writing Scientific and Professional Papers at the Graduate Studies and General Methodology of Sciences at the Doctoral Studies.

  Електронска aдреса: