Проф. др Данијела Здравковић

Проф. др Данијела Здравковић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Социологија

Катедре

  • Kатедра за друштвене науке

Предмети:

  • Општа социологија
  • Српска национална култура у европском контексту
  • Савремена схватања друштвено-историјских процеса
  • Социологија породице
  • Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне наставе - природа и друштво

Консултације:

Консултације:четвртак 12-14, кабинет 301

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:

Biografija:
Рођена 12.5.1969.г. у Врању, Република Србија. Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, Департман за Социологију 1994. године, магистрирала 2003. са темом Допринос Тихомира Ђорђевића утемељењу и развоју у Срба, и докторирала 2008. године са темом Преображај друштвених односа унутар примарних група у етно-социокултурном миљеу Врања и околине на истом Факултету. Живи и ради у Врању и Нишу (Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Нишу, од 2009. године).
Akademska karijera:
- Asistent na Učiteljskom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu 2007. – 2009. godine, docent 2009. – 2013. godine, vanredni profesor 2014. – 2018. godine i redovni profesor od 1.1.2019. godine na Pedagoškom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu na predmetima Sociologija, Sociologija porodice, Porodica i savremeno društva, Građansko vaspitanje, Savremena shvatanja društveno-istorijskih procesa na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Nišu. Angažovani nastavnik na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu, za predmete Sociologija sa sociologijom sporta i Socio-psihološka istraživanja u sportu od 2009. godine do danas. Držala vežbe iz predmeta Opšta sociologija i Srpska (nacionalna) kultura u evropskom kontekstu.
Glavni i odgovorni urednik naučnih časopisa:

1. D. Zdravković, Editor-in-Chief: FactaUniversitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, FactaUniversitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, Univerzitet u Nišu, ISSN ISSN2560–4600(Print) ISSN 2560 – 4619 (Online), ISBN COBIS.SR-ID 241074956, Niš, 2017- .
2. Д. Здравковић, Главни и одговорни ур.: Годишњак Педагошког факултета у Врању, Педагошки факултет у Врању, vol. VIII, no. 1,2 & vol. IX, no. 1, Врање, 2017-18.
ISSN2466-3905 COBIS.SR-ID 221686284
Bibliografija:
Monografije
1. Zdravković, D. (2010) Promene u primarnom zaledju: vraćanje u zajednicu. Beograd : Zadužbina andrejević, Biblioteka Dissertatio.
2. Zdravković, D. (2004) Tihomir Đorđević u ključu srpske etnosociologije. Beograd : Zadužbina andrejević, Academia.

3. Здравковић, Д. (2014) Социјални контрасти у пограничју (општина Трговиште). Београд: Задужбина Андрејевић.

4. Станојевић, Д. и Здравковић, Д. (2013). Школа и друштвене промене. Novo mesto: Pedagoška obzorja.

5. Zdravković, D., Marković, М. i Jovanović, М. (2016) Obrazovni resursi u pograničju istočne i jugoistočne Srbije. Niš – Novi sad: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu; JUNIR – Prometej.

Електронска aдреса: