Проф. др Данијела Здравковић

Проф. др Данијела Здравковић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

 • Социологија

Катедре

 • Kатедра за друштвене науке

Предмети:

 • Општа социологија
 • Српска национална култура у европском контексту
 • Савремена схватања друштвено-историјских процеса
 • Социологија породице
 • Израда и евалуација пројекта дисертације у области методике разредне наставе - природа и друштво

Консултације:

Консултације:четвртак 12-14, кабинет 301

Публикације:

  Документи:

  Кратка биографија:

  Данијела Здравковић рођена је у Врању 12. маја 1969. године. У Врању је завршила основну школу и гимназију „Бора Станковић“ у Врању. Школске 1988/89. године уписала је студије социологије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Дипломирала је 8.јула 1994. године.
  Последипломске студије на Филозофском факултету у Нишу уписала је 1996. године на смеру Социологија друштвеног развоја. После положених испита, 8. јула 2003. године, одбранила је магистарску тезу под називом Допринос Тихомира Ђорђевића утемељењу и развоју етносоциологије у Срба.
  Ментор при изради магистарског рада био је професор др Љубиша Митровић. Исте године промовисана је за магистра социолошких наука. Магистарски рад је вреднован као самосталан истраживачки напор. Магистарски рад је «победник» XIV конкурса Задужбине Андрејевић у Београду у области друштвених наука и публикован je у Библиотеци Akademia 2004. године, под покровитељством Министарства за науку и технологију Републике Србије.
  Наставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу, на седници одржаној 13. априла 2005. године донело је Одлуку бр.110/1-3 о одобравању рада кандидату мр Данијели Здравковић на изради докторске дисертације под називом Преображај друштвених односа унутар примарних група у етно-социокултурном миљеу Врања и именовало Др Љубишу Митровића за ментора.
  Докторску дисертацију под називом “Преображај друштвених односа унутар примарних група у етно-социокултурном миљеу Врања”, одбранила је 3. 11. 2008. године на Филозофском факултету у Нишу и стекла научни степен доктора социолошких наука. Ментор при изради докторске дисертације био је професор др Љубиша Митровић.
  Данијела Здравковић је професионалну каријеру започела 1. октобра 1995. године на Учитељском факултету у Врању, као дипломирани социолог на пословима библиотекара и у реферату постдипломских студија, потом је била изабрана за асистента за ужу научну област Социологија и изводила вежбе са студентима прве и друге године на предметима Општа социологија и Социологија породице. Научни секретар Центра за научно-истраживачки рад је од 2006-2010. године (именована од стране Наставно-научно веће Учитељског факултета у Врању 20. децембра 2006. године Одлуком бр.670/8).
  Изабрана је 1. априла 2007. године за асистента за ужу научну област Социологија на Учитељском факултету Универзитета у Нишу, а 28. фебруара 2009. године и у звање доцента за ужу научну област Социологија. Од 2010. године ангажована је као предметни професор на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Нишу за предмет Социологија са социологијом спорта, за већ четврту генерацију студената.

  Данијела Здравковић, доцент за ужу научну област Социологија, ангажована је на следећим предметима (на студијским програмима струковних, основних академских, дипломских академских и докторских студија) Социологија, Општа социологија, Социологија породице, Српска (национална) култура у европском контексту, Социологија са социологијом спорта и Савремена схватања друштвено-историјских процеса на Учитељском факултету у Врању и Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Нишу. Члан је редакције научних часописа Годишњак Учитељског факултета у Врању (2010–2012) и Методичка пракса (2009–2012), члан је Српског социолошког друштва (2011–2013), Социолошког друштва Републике Српске (2011–2013), члан Балканске асоцијације за социологију села у Београду, сарадник-продекану за научно-истраживачки рад на Учитељском факултету у Врању (2012 - ). Бави се социологијом друштвеног развоја, социологијом спорта, социологијом породице, социологијом васпитања и образовања, социологијом свакодневног живота и етносоциологијом.
  Уредник је два издања Центра за научно-истраживачки рад УФ-Врање, приређивач једног тематског зборника, приређивач једне монографије и аутор више од педесет стручних и научних радова, објављених у: Социолошком прегледу, Зборнику Матице српске за друштвене науке, Новој српској политичкој мисли, Темама, Социлошком годишњаку Филозофског факултета у Нишу, Годишњаку Учитељског факултета у Врању, Методичкој пракси, Didaktici Slovenica, Социолошком годишњаку Републике Српске, Гласнику Антрополошког друштва Србије, Багдали, Зборнику радова УФ Врање, Просветном делу и Зборнику радова Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу.
  Данијела Здравковић је учествовала на научним и стручним Пројектима као:
   члан истраживачког тима макро- пројекта који је реализовао Институт за социологију Филозофског факултета у Нишу Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграцие /149014 Д (2006-2010), а финансирало га је Министарство науке Републике Србије;
   члан истраживачког тима интерног пројекта реализованог на Учитељском факултету у Врању Школа у природи (2007-2009);
   шлан тима стручног Пројекта Учитељског факултета у Јагодини Unapređenje i razvoj nastavnih planova i programa na Učiteljskim fakultetima (TEMPUS projekat (ANEX VII) 2007/2008), а Учитељски факултет у Врању је био партнер у овом пројекту.

  Данијела Здравковић сада учествује на два научна и једном стручном Пројекту као:
   члан истраживачког тима макро-пројекта који реализује Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу Традиција, модернизација и нацинални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074) (2011-2014), а финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;

   члан истраживачког тима макро-пројекта који реализује Машински факултет Универзитета у Нишу Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013) (2011-2014), а финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;

   члан стручног тима TEMPUS - пројекта који реализује Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду “Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education” (2012-2013).
  Аутор је две монографије националног значаја:

  1.Zdravković, Danijela. 2010. Promene u primarnom zaledju: vraćanje u zajednicu. Beograd: Zadužbina Andrejević. Biblioteka Dissertatio.
  Broj strana monografije : (94)
  ISBN 978-86-7244-860-3
  ISSN 0354-7671
  COBISS.SR-ID 175060492

  2.Zdravković, Danijela (2004) Tihomir Đorđević u ključu srpske etnosociologije. Beograd: Zadužbina Andrejević - Библиотека Academia.
  Broj strana monografije : (86)

  ISBN 86-7244-403-5
  ISSN 1450-653X
  COBISS.SR-ID 116329484

  Електронска aдреса: