Проф. др Буба Стојановић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Методика наставе српског језика и књижевност

Катедре

  • Kатедра за методике наставе
  • Kатедра за језике и књижевност

Предмети:

  • Одабране тематске целине из Методике наставе српског језика и књижевности
  • Методика наставе српског језика и књижевности 1
  • Лектира у разредној настави
  • Методика наставе српског језика и књижености
  • Методички практикум српског језика и књижевности
  • Савремени токови методике књижевности у разредној настави
  • Савремени токови методике српског језика у разредној настави

Консултације:

Консултације:понедељак 10-12, кабинет 317

Публикације:

Документи:

  Методика наставе почетног читања и писања
  Поступци обраде слова
  Увод у Методику српског језика и књижевности, предмет, циљ, задаци
  Презентација_Настава граматике и правописа
  Презентација_Наставна интерпретација лирске песме
  Презентација-Обрада басне
  Презентација-Обрада епске песме
  Презентација-Усмено и писменео изражавање
  Презентација-Интегративни приступ у тумачењу књижевног дела
  Тематски планови од 1 до 4 разреда основне школе
  Одабране тематске целине из Методике развоја говора
  Годишњи програм -Методика наставе српског језика и књижевности
  Научни картон
  Теме за мастер рад - Одабране тематске целине из методике наставе српског језика и књижевности
  Теме за завршни рад - Методике наставе српског језика и књижевности
  Годишњи програм - Методика наставе српског језика
  Годишњи програм - Методика развоја говора
  Теме за завршни рад - Методике развоја говора

Кратка биографија:

После завршетка Педагошке академије Иво Андрић у Врању, 1993.године, усавршавање наставља на Учитељском факултету у Врању. Од 1997.године ради на Учитељском факултету у Врању као асистент на предмету Методика наставе српског језика и књижевности. Постдипломске студије наставља на истом факултету где успешно брани магистарску тезу 2007.године, под називом Бајка као домаћа лектира у функцији естетског и емоционалног васпитања ученика млађих разреда основне школе. Докторат, на тему Савремени приступ народној књижевности у млађим разредима основне школе, одбранила је 2010.године на Учитељском факултету у Врању.

У оквиру докторске тезе у трагању за иновативним приступом народној књижевности експериментално је истраживала ефикасност интегративне наставе у обради дела народне књижевности. Резултати до којих се дошло су занимљиви и подстицајни за промену приступа делима народне књижевности и примену интегративне наставе, којом се подиже квалитет наставе књижевности. Аутор је монографијa Интерпретација бајке у млађим разредима основне школе (2007) и Вредности народне књижевности у настави - теоријски и методички приступ (2015), коаутор приручника Индивидуализована настава српског језика и књижевности од I до IV разреда ( 2008), као и монографија Компаративни приступ методици мартерњег језика (2011) и Дечји светови у књигама - могућности тумачења (2018), један је од приређивача Библиографије - Стане Смиљковић (2019).

Продукт дугогодишњег бављења теоријским и практичним проблемима наставе су бројни научни и стручни радови и учешће на националним и међународним скуповима. У оквиру тих радова разматрани су проблеми: рецепције и наставне интерпретације садржаја језика и књижевности на предшколском и млађем основношколском узрасту, место детета предшколског узраста и ученика основне школе у процесу васпитања и образовања, емоционална, социјална и интеркултурална компетентност васпитача и учитеља као важних чинилаца успешног васпитно-образовног процеса савремене школе; проблеми методичке праксе на учитељским факултетима, мултидисциплинарног приступа и постигнућа ученика; проблеми даровитих ученика, интегративнe наставe као подстицајнe срединe за развој креативности, улогe бајке у развоју мултикултурализма, индивидуализованe наставe у савременој школи; проблем социјално одговорног и моралног понашањa литерарних јунака и њихов утицај на понашање ученика, комуникационим компетенцијама студената, љубави према књизи и читалачким интересовањима ученика; проблеми наставе почетног читања и писања и друго.

Професионално ангажовање: др Буба Стојановић је професор на Педагошком факултету у Врању. Реализује програм из предмета: Методика наставе српског језика и књижевности, Методички практикум српског језика, Методика развоја говора 1, Лектира у разредној настави, Одабране тематске целине из методике наставе српског језика и књижевности, Савремени токови наставе језика и Савремени токови наставе књижевности у разредној настави.

After graduating from the Pedagogical Academy “Ivo Andric” in Vranje in 1993, she continued her education at the Teacher training faculty in Vranje. In 1997 she started to work at the Teacher Training Faculty in Vranje as a teaching assistant for the subject Teaching methods of Serbian Language and Literature. She continued her postgraduate studies at the same faculty, where she successfully defended her master’s thesis in 2007. The topic of the master’s thesis was “Fairy Tales as Required Readings for Aesthetic and Emotional Education of Pupils in Lower Grades of Primary School”. She defended her Ph.D. thesis with the topic New Approach to Folk Literature in Lower Grades of Primary School in 2010 at the Teacher Training Faculty in Vranje.

As part of her Ph.D. thesis, in search for a new approach to folk literature, she experimentally examined the efficiency of integrative teaching method in teaching and analyzing the works of folk literature. The results she obtained are interesting and they can inspire us to change the approach to works of folk literature and to apply the integrative teaching method, which would improve the quality of teaching literature. She is the author of monographs entitled Interpretation of Fairy Tales in Lower Grades of Primary School (2007) and Values of folk literature in teaching – theoretical and methodical approach (2015), co-author of the textbook Individualized Teaching of Serbian Language and Literature: grades 1 to 4 (2008), the author of monograph Comparative approach to teaching methods of mother tongue (2011), co-author of monograph Children’s worlds in books – possible interpretations (2018), coeditor of Bibliography of Stana Smiljkovic (2019).

The products of a fifteen-year-long career in dealing with theoretical and practical problems of the teaching process are numerous scientific and professional papers. She has also participated in many national and international conferences and seminars. In her papers, she discussed the problems of reception and interpretation of the teaching contents in Serbian language and literature at the level of preschool and lower primary students, the place of preschoolers and primary students in the process of education, emotional, social and intercultural competency of preschool and primary teachers as important factors of a successful educational process in modern school, problems of methodical practice at Teacher training faculties, multidisciplinary approach and student achievement, the problems of talented students, integrative teaching as motivating environment for developing creative potential, the role of fairy tales in promoting multiculturalism, individualized teaching in modern school, social responsibility and moral behavior of literary characters and their influence on students’ behavior, students’ communicative competency, love for books and literary interests of students, problems of beginners’ teaching of reading and writing etc.

Professional engagement: Buba Stojanovic is professor at Pedagogical faculty in Vranje. She is engaged in teaching the following subjects: Teaching methods of Serbian language and literature, Methodical practicum of Serbian language, Teaching methods of speech development I, Readings in classroom teaching, Selected thematic parts in Teaching methods in Serbian language and literature, Modern trends in language teaching, Modern trends in literature teaching in lower primary grades.Електронска aдреса: