Проф. др Благица Златковић

Проф. др Благица Златковић

Редовни професор

Ужа научна/уметничка област

  • Психологија

Катедре

  • Kатедра за педагогију и психологију

Предмети:

  • Дечије игре и стваралаштво
  • Општа психологија
  • Развојна психологија
  • Педагошка психологија

Консултације:

Консултације:среда од 10:00 до 12:00 часова, кабинет 312

Публикације:

Документи:

Кратка биографија:


Благица Златковић, рођена 1961. године, редовни је професор на Педагошком факултету у Врању Универзитета у Нишу. Докторирала је на Групи за психологију на Филозофском факултету, Универзитет у Београду 2005. године, магистрирала на Групи за психологију на Филозофском факултету, Универзитет у Београду 1998. године и дипломирала на Групи за психологију на Филозофском факултету, Универзитет у Нишу 1985. године.
Има 25 година професионалног искуства у универзитетској настави, стручном усавршавању и истраживању у области образовања. Њена подручја професионалних интересовања су психологија образовања и развојна психологија, интеркултурално и инклузивно образовање. Њена главна истраживачка интересовања су наставници и образовање наставника, подучавање и учење и доступност и квалитет образовања. Поред академске каријере, ангажована је као образовни стручњак, истраживач и тренер у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и разним националним и међународним организацијама и институцијама.
Објавила је монографију „Селф-концепт и успех у студирању“ 2007. године и уџбеник „Психологија учења и наставе“ 2014. године, као и значајан број научних радова. Учествовала је на домаћим и међународним научним конференцијама.
Учествовала је у реализацији следећих пројеката:
- SCOPES истраживачки пројекат „Образовање у Србији за инклузију Рома: Разумевање и процена интеркултурне осетљивости наставника у Србији“, 2014-2016.
- Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву орјентисаном на европске интеграције, Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду - бр. 179018 - Министарство науке и технолошког развоја Србије. (2012 -2019)
- ТЕМПУС пројекат Хармонизација и модернизација наставног плана и програма за основно образовање учитеља (HAMOC), no. 51 6762- TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
- KFH-DC -Истраживачки пројекат: Представе о интеркултурном образовању и њихове импликације у образовању наставника, Институт за међународну сарадњу у образовању (Универзитет за образовање наставника у Швајцарској, Цуг), Институт за психологију - Универзитет у Београду, Учитељски факултет у Врању - Универзитет у Нишу, 2011-2013.
- Пронађени пријатељ, пројекат чији је циљ да подржи процес помирења побољшањем разумевања људских права и препознавањем различитости као друштвене предности (FRESTA, Данска), 2001-2005.
Члан је Друштва психолога Србије и Секције универзитетских наставника за Психологију образовања у Београду.
Инструктор је програма обуке за наставнике: Учионица добре воље – школски програм за конструктивно решавање сукоба, Грађанско васпитање и Активно учење, програм оснаживања наставника за примену принципа активног учења и давање препорука за даље јачање праксе активног учења у школама у Србији.

Blagica Zlatkovic, born in 1961, is a Full Professor at the Pedagogical Faculty in Vranje, University of Nis. She got a PhD degree in Psychology from the Faculty of Philosophy, University of Belgrade in 2005, M.A. degree in Psychology from the Faculty of Philosophy, University of Belgrade in 1998 and B.A. degree in Psychology from the Faculty of Philosophy, University of Niš in 1985.
She has 25 years of professional experience in university teaching, professional training and research in the field of education. Her areas of professional interests are educational and developmental psychology, intercultural and inclusive education. Her main research interests are teacher and teachers’ education, teaching and learning and equity and quality of education. Besides her academic career she has been engaged as educational expert, researcher and trainer by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic Serbia, various national and international organisations and institutions.
She published the monograph Self-concept and success in studying in 2007 and the textbook Psychology of learning and teaching in 2014, as well as a significant number of scientific papers. She has participated in national and international scientific conferences.
She was a member of projects:
- SCOPES Research Project Serbian Education for Roma Inclusion: Understanding and assessing teachers’ intercultural sensitivity in Serbia, 2014-2016.
- Research project Identification, measurement and development of cognitive and emotional competences important in the society oriented toward European integration, funded by Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (179018) and hosted by the Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade (2010-2019)
- TEMPUS Project Harmonization and Modernization of the Curiculum for Primary Teacher Education (HAMOC), no. 51 6762- TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
- KFH-DC- Research Project Images of Intercultural Education and their Implications for Teacher Training”, Institute for International Cooperation in Education (University of Teаcher Education Central Switzerland Zug, Institute of Psychology – University of Belgrade, Faculty of Teacher Education in Vranje - University of Nis, 2011-2013.
- A Found friend, project aiming to support the process of reconciliation by improving the understanding of Human Rights and the recognition of diversity as assets for the society (FRESTA, Denmark), 2001-2005.
She is a membership of the Association of Psychologist of Serbia and Section university’s teacher for educational psychology in Belgrade.
She is instructor of training programs for teachers: Goodwill classroom- school program for constructive conflict resolution, Education for democratic citizenship and Active Learning, strengthening of school teachers for the implementation of principles of active learning and providing recommendations for further strengthening of practices of active learning in schools in Serbia.

Електронска aдреса: