Мс Марко Станковић

Мс Марко Станковић

Ужа научна/уметничка област

  • Математика и Информатика

Катедре

  • Kатедра за природно-математичке науке

Предмети:

  • Математика 2 - вежбе
  • Елементарни математички појмови - вежбе
  • Математика 1 - вежбе
  • Информатика

Консултације:

Консултације: понедељак 16-18 и среда 12-14

Публикације:

Кратка биографија:

Рођен 29. Марта 1988. године у Лесковцу, Србија. Основну школу „Вук Караџић“ у Лебану завршио je 2003. године као носилац Вукове дипломе и ученик генерације. Године 2007. завршио је гимназију у Лебану такође као носилац Вукове дипломе и ученик генерације.
Студије математике започео 2007. године на Математичком факултету у Београду на смеру Професор математике и рачунарства, где је и дипломирао 2011. године са просечном оценом 9.00 и тиме стекао звање дипломирани математичар. Мастер студије уписује на истом смеру. Мастер рад Еквивалентни облици аксиоме непрекидности скупа реалних бројева одбранио је 2012. године под менторством проф. др Зорана Каделбурга и тиме завршио мастер студије са просечном оценом 10.00 стекавши звање дипломирани математичар - мастер.
Исте године уписује докторске студије на Математичком факултету у Београду на студијском програму математика, али од 2016. године докторске студије наставља на Природно-математичком факултету у Нишу, на Докторској школи математике, смер Алгебра и математичка логика.
Од 2012. године ради на Педагошком факултету у Врању, Универзитета у Нишу као сарадник/асистент за ужу научну област Математика и Информатика.

Marko Stanković was born in Leskovac, Serbia, on March 29, 1988. He finished elementary school „Vuk Karadžić“ in Lebane in 2003, as a recipient of the academic achievement award „Vuk Karadžić diploma“ and the student of the generation. In 2007, he finished high school in Lebane and was also awarded a “Vuk Karadžić diploma” as the student of the generation.
In 2007, he started „BA“ studies at the Faculty of Mathematics in Belgrade, on module Professor of Mathematics and Computer Science, where he graduated in 2011 with an average grade of 9.00 and thus acquired the title of graduate mathematician. After that he enrolls in a master’s degree programme on the same module. A Master thesis Equivalent forms of the axiom of continuity of a set of real numbers was defended in 2012 under the mentorship of professor Zoran Kadelburg and thus completed a master`s degree with an average grade of 10.00 was completed, obtaining the title graduate mathematician - master.
In 2012, he started PhD studies at the Faculty of Mathematics in Belgrade, on module Mathematics, but in 2016 he continued studies at University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, PhD School of Mathematic, module: Algebra and mathematical logic.
Since 2012 he has been working at Pedagogical Faculty in Vranje, University of Niš as a Teaching Associate/Assistant in narrow scientific field Mathematics and Informatics.

Електронска aдреса:

Редовни професори: