Метахиуристика генетски алгоритам и неки НК-комплетни проблеми из теорије графова
Метахиуристика генетски алгоритам и неки НК-комплетни проблеми из теорије графова

Аутори: Доц. др Милена Богдановић

Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013