Теоријске основе и методе социјалнопедагошке праксе
Аутори: Проф. др Рпзалија Кузманова-Карталова
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2014
Књижевност за децу
Аутори: Проф. др Сунчица Денић
Издавач: Учитељски факултет у Врању и Змајеве дечје игре, 2014
Метахиуристика генетски алгоритам и неки НК-комплетни проблеми из теорије графова
Аутори: Доц. др Милена Богдановић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2013
Васпитање кроз историјске епохе, књига прва
Аутори: Стојан Ценић и Јелена Петровић
Издавач: Учитељски факултет у Врању, 2012