Изборно веће

Изборно веће је стручни орган Факултета, које чине наставници одговарајућег звања, у зависности од врсте одлуке која се доноси.