Савет за финансијско пословање

Савет за финансијско пословање

Факултет може да формира Савет за финансијско пословање као стручно и саветодавно тело које:
- припрема предлог Финансијског плана;
- припрема предлог Извештаја о пословању Факултета (годишњи обрачун);
- припрема предлог Плана коришћења средстава за инвестиције;
- припрема предлог Одлуке о висини школарине;
- припрема предлог других аката којима се уређује финансијско пословање Факултета и обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Савет броји три члана.

Чланове Савета за финансијско пословање бира Савет Факултета на предлог декана

Факултета на период од три године.