Савет

Орган управљања Факултетом је Савет.

Савет Факултета има 21 (двадесет једног) члана. Савет Факултета чине:

- дванаест представника Факултета, и то десет (10) представника које бира Нaстaвнo- научно вeћe из реда организационих једина које чине наставници и сарадници Факултета (осам наставника и два сарадника) и два (2) прeдстaвникa ненаставног особља.
- три прeдстaвникa студената, које бира Студeнтски пaрлaмeнт Фaкултeтa;
- шест прeдстaвникa оснивач, које именује Влада Републике Србије. За чланове Савета не могу бити бирани декан и продекани Факултета.
У раду Савета учествују декан и секретар Факултета без права одлучивања.
Чланови комисија Факултета и запослени из стручних служби учествују у раду Савета када се доносе одлуке о питањима из домена њиговог рада, такође без права одлучивања.

Нaстaвнo-научно вeћe на својој седници и ненаставно особље Факултета на свом састанку

бирaју и разрешавају своје прeдстaвникe у Сaвeт, тајним гласањем.

Кандидате за чланове Савета предлаже Наставно-научно веће, односно ненаставни радници на својој седници односно састанку.

За члана Савета изабрано је онај кандидат који је добио више од половине гласова чланова

Наставно-научног већа, односно ненаставних радника.

Поступак избора се понавља за онај број чланова Савета који је у првом и другим круговима гласања остао непопуњен.

Студентски парламент бира и разрешава представнике у Савет на својој седници, на начин и по поступку из претходног члана овог Статута.

Члан Савета кога је изабрало Наставно-научно веће односно ненаставно особље, може

бити опозван у сваком тренутку ако нeoпрaвдaнo трајније не врши своју дужност.
Предлог за опозив може учинити Савет или најмање 1/3 чланова Наставно-научног већа односно ненаставног особља.

Опозив представника оснивача и студената врше органи који су их изабрали у складу са својим општим актима.

Иницијативу за опозив представника из става 3. овог члана може покренути и Савет.

O предлогу за опозив односно иницијативи за опозив одлучује тајним гласањем Наставно-научно веће односно ненаставно особље, по правилима предвиђени за избор чланова Савета.

Мандат чланова Савета траје четири године.

Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе. Мандат чланова Савета представника студената траје две године.

Ако се мандат члана Савета оконча из било ког разлога пре истека рока за који је изабран, спровешће се процедура за избор другог члана Савета прописана овим Статутом. Мандат новоизабраног члана Савета окончаће се истеком мандата осталих чланова Савета.

Савет бира председника и заменика председника.
Председник и заменик председника бира се из реда наставника представника Факултета. Председник сазива седнице Савета и руководи њиховим радом.У случају спречености или одсутности, председника замењује заменик.

Савет Факултета:

1. доноси и мења Статут Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
2. бира и разрешава декана Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
3. одлучује по жалби против првостепених одлука декана Факултета;
4. доноси финансијски план, на предлог Наставно-научног већа;
5. усваја извештај o пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа;
6. усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Наставно-научног већа;
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава Факултета;
8. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
9. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа;
10. подноси оснивачу годишњи извештај о пословању;
11. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања;
12. надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању;
13. доноси општа акта у складу са законом;
14. доноси одлуку о оснивању и укидању организационих јединица Факултета, на предлог
Наставно-научног већа, осим организационих јединица са статусом правног лица;
15. доноси одлуку o оснивању, спајању или укидању катедри, на предлог Наставно-
научног већа;
16. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
17. одлучује као другостепени орган у случајевима предвиђеним законом, колективним уговорима и овим Статутом;
18. даје сагласности које су прописане законом;
19. даје тумачења Статута;
20. доноси Пословник o свом раду; и
21. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима
Факултета.
Савет разрешава декана најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. става 3. тачка 6) Закона о високом образовању.
О питањима из става 1. овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја чланова Савета.

Пословником о раду Савета уређује се сазивање седница, начин рада, доношење одлука и
друга питања.

Савет Факултета може образовати сталне и привремене комисије и друга радна тела ради
проучавања одређених питања из делатности Факултета, или ради одлучивања у стварима из своје надлежности.
Састав, надлежност и период ангажовања комисија и других радних тела уређују се одлуком о формирању.