ОГЛАСНА ТАБЛА - ВРАЊЕ

УПУТСТВО О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У НАРЕДНУ ШК. 2019/2020. г.

29. окт 2019.

У П У Т С Т В О
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У НАРЕДНУ ШК. 2019/2020. г.

                                        I
Сви студенти мастер академских студија на Педагошком факултету у Врању, без обзира на статус (буџет или самофинансирање), обавезни су да изврше упис шк.
2019/2020. године због задржавања статуса студента.
Упис године обавиће се у периоду од 30. октобра до 6. новембра 2019. године.

                                        II
Студенти који су у шк. 2018/2019. години имали статус студената чије се студије финансирају из буџета, задржавају тај статус и у шк. 2019/2020. години.

                                        III
Студент у наредну шк. 2019/20. годину студија уписује наставне предмете које није положио из претходне године студија (из непарног семестра).

                                        IV
Цена школарине за сваког самофинансирајућег студента се одређује индивидуално и зависи од броја наставних предмета које студент уписује, тј. збира кредита.
Вредност једног бода за МАС је 1.333,33 динара.

                                        V
Приликом уписа године неопходно је да студенти доставе:
- 1 попуњен ШВ-20 образац (преузима се са сајта, попуњава на рачунару и штампа),
- доказ о уплати осигурања
200,00 динара на ж.р. 840-1244666-48
- доказ о уплати чланарине за Студентску организацију
250,00 динара на ж.р. 160-372872-64
- Кандидат који се уписује у статус самофинансирајућег студента дужан је да уплати прву рату школарине
Школарина (сврха уплате)
Прималац: Педагошки факултет у Врању ж.р. 840-1244666-48;

Остатак школарине, који је индивидуалан код сваког студента у зависности од пренесених и новоуписаних предмета, може се уплатити у 3 једнаке рате у следећим роковима:
II рата до 15. јануарa 2020. III рата до 15. априла 2020. IV рата до 15. јуна 2020.
У случају непоштовања динамике уплате школарине студент неће бити у могућности да остварује права по основу школовања, тј. неће моћи да полаже испите.
Упис године мимо предвиђеног рока могућ је само уз плаћање накнаде од
2.000 динара.

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА