УЧИТЕЉ ЗА САВРЕМЕНО ДОБА

УЧИТЕЉ ИНФОРМАТИЧАР

12. нов 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу обавештава заинтересоване учитеље да се могу уписати на

Програм образовања учитеља за извођење наставе
из Информатике и рачунарства у основној школи

Сврха програма је стицање компетенција учитеља у циљу извођења наставе из Информатике и рачунарства у основној школи, у складу са одредбама Правилника о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Просветни гласник РС", број 11/2017).
Одлуком Сената Универзитета у Нишу број: СНУ 8/16-01-002/19-020 од 25. 03. 2019. године, усвојен је програм целоживотног образовања - Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи, чији је предлог утврдило Наставно-научно веће Педагошког факултета у Врању, на седници одржаној 26. 12. 2018, године Одлуком број: 1787/4.
На програм се могу уписати кандидати који су завршили високо образовање: на основним академским студијама за образовање учитеља (укупно 240 ЕСПБ) и стекли стручни назив дипломирани учитељ, или на основним и мастер академским студијама за образовање учитеља (укупно 300 ЕСПБ) и стекли стручни назив мастер учитељ или професор разредне наставе.
Заинтересовани кандидати подносе документа за упис од 02. септембра до 11. октобра 2019. године, у времену од 9.00 до 14.00 часова у студентској служби или путем поште на адресу:Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, Партизанска 14, 17500 Врање или електронском поштом на pedagoski@pfvr.ni.ac.rs.
За све остале информације обратити се на број телефона 017/422 962, лок. 102.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидати уз пријаву (преузима се са сајта Факултета) подносе следећа документа:
1) оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе о завршеним основним и мастер студијама;
2) очитану личну карту или фотокопију личне карте;
3) писани захтев за еквиваленцију положених испита из наставних предмета на претходним студијама. Уз захтев за еквиваленцију приложити уверење о положеним испитима и сепарате наставног програма за сваки положени испит;
4) једну фотографију формата 4 х 6 цм;
5) доказ о уплати пријаве на Програм у износу од 2000,00 динара: жиро рачун 840-1244666-48; корисник: Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, Врање,
6) доказ о уплати накнаде за контактне часове и консултације (износ накнаде се израчунава; 1 ЕСПБ = 1000,00 динара помножити са укупним збиром ЕСПБ са Листе предмета):
жиро рачун : 840-1244666-48;
корисник: Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, Врање.
Накнаду кандидати могу уплатити у једнократном износу, приликом уписа,или у осам једнаких месечних рата.